ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Οι διοργανωτές του σεμιναρίου θα φροντίσουν να υπάρχει εγκατεστημένο το λογισμικό τοπικά σε υπολογιστές διαθέσιμους στους συμμετέχοντες. Όποιοι από τους συμμετέχοντες θέλουν μπορούν να φέρουν το δικό τους φορητό υπολογιστή με εγκατεστημένο το πακέτο Anaconda. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατεβάσουν και εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους το οικοσύστημα Python/pandas που είναι διαθέσιμο μέσω της διανομής (distribution) ‘Anaconda’ (για την έκδοση 3.x της γλώσσας) και το περιβάλλον εργασίας θα είναι το Jupyter Notebook το οποίο εγκαθίσταται ως τμήμα του Anaconda.

Το εργαστήριο θα ακολουθήσει το μοντέλο ‘BYOD’ (BringYourOwnDevice). Ιδανικά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταστήσουν σε δικό τους φορητό υπολογιστή το πακέτο Anaconda και να μπορούν να εκκινήσουν το Jupyter Notebook. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό οι διοργανωτές του σεμιναρίου θα φροντίσουν να υπάρχει εγκατεστημένο το λογισμικό τοπικά σε υπολογιστές διαθέσιμους στους συμμετέχοντες (θα υπάρξει σχετικά ανακοίνωση).

Εγκατάσταση λογισμικού: οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατεβάσουν και εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους το:

Μετά την εγκατάσταση η εκκίνηση του jupyternotebook μπορεί να γίνει εύκολα από τον κατάλογο ‘Anaconda’ που θα έχει δημιουργηθεί. Η εφαρμογή εκκινεί τοπικά έναν server και το περιβάλλον εμφανίζεται ως σελίδα στον προεπιλεγμένο browser (Εικ. 1)

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα Jupyternotebook

Επιλέγοντας ‘New / Python 3’ ένα νέο notebook εμφανίζεται όπου ο χρήστης μπορεί να γράψει, να εκτελέσει και να αποθηκεύσει κώδικα Python (Εικ. 2).

Εικόνα 2. Μορφή νέου αρχείου Python 3 στο Jupyternotebook

Εκπαιδευτικό υλικό: Εκπαιδευτικό υλικό του εργαστηρίου είναι ανεπτυγμένο στις διευθύνσεις:

http://pytolearn.csd.auth.gr/