ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το καλοκαιρινό σχολείο PowerPython θα υλοποιηθεί από Δευτέρα 10 μέχρι και Παρασκευή 14 Ιουλίου στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο. Οι ώρες του σχολείου καθημερινά θα είναι 10:00 – 14:30 (με διάλειμμα 12:00 – 12:30). Τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν:

Δευτέρα, 10/7/2017

Επισκόπηση βασικής Python με έμφαση στις δομές Λίστας και Λεξικού, τις Συναρτήσεις, τη Διαχείριση Αρχείων και τον Έλεγχο εξαιρέσεων.

Τρίτη, 11/7/2017

Θα εξετάσουμε πώς προγραμματίζουμε με κλάσεις και αντικείμενα στην Python. Εξηγούμε έννοιες όπως κληρονομικότητα και πολυμορφισμός. Δημιουργούμε τις δικές μας βιβλιοθήκες και γράφουμε αντικειμενοστρεφή κώδικα για να παίξουμε το παιχνίδι Scrabble!.

Τετάρτη, 12/7/2017

Γνωριμία με τα πακέτα Numpy (για εργασία με πίνακες), Scipy (επιστημονικές βιβλιοθήκες) και pandas (ανάλυση δεδομένων). Γνωριμία με το περιβάλλον JupyterNotebook. Διαβάζουμε δεδομένα από αρχεία (πχ. excel) και το Web και γράφουμε παραδείγματα κώδικα για στατιστικό έλεγχο υποθέσεων (πχ. t-test, ANOVA, κλπ.) και άλλες περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων.

Πέμπτη, 13/7/2017

Γνωρίζουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η βιβλιοθήκη regular expressions (re) με την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα σε μορφή συμβολοσειρών αναζητώντας πρότυπα σε αυτά. Στη συνέχεια θα εισάγουμε τις βασικές αρχές βάσεων δεδομένων σχεσιακού τύπου, θα πειραματιστούμε με την sqlite3, την ενσωματωμένη βάση δεδομένων στην python, και θα την χρησιμοποιήσουμε για να αποθηκεύσουμε σε αυτή δεδομένα που έχουμε επεξεργαστεί, ενώ θα δοθούν παραδείγματα και από μη-sql βάσεις δεδομένων όπως η mongodb.

Παρασκευή, 14/7/2017

Δουλεύουμε σε ομάδες και γράφουμε κώδικα για ένα σενάριο που μας ενδιαφέρει εφαρμόζοντας αυτά που μάθαμε τις προηγούμενες μέρες. Εμβαθύνουμε την κατανόησή μας κάνοντας μια συνολική επισκόπηση του υλικού μας. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν στο τέλος της μέρας, θα δοθούν βραβεία στις ομάδες που ξεχώρισαν.

Τι θα μάθετε

  • Πώς να γράφετε δικές σας κλάσεις/αντικείμενα και πώς να κατανοείτε τις κλάσεις/αντικείμενα των βιβλιοθηκών της Python
  • Πώς να χρησιμοποιείτε το περιβάλλον JupyterNotebook.
  • Πώς να χρησιμοποιείτε την βιβλιοθήκη Numpy και να γράφετε κώδικα με χρήση Πινάκων (arrayprogramming).
  • Πώς να εισάγετε δεδομένα από αρχεία όπως excel, csv, txt, να τα οργανώνετε και να τα επεξεργάζεστε σε δομές DataFrame και Series της βιβλιοθήκης pandas και πώς να σχεδιάζετε γραφικές παραστάσεις με τη βιβλιοθήκη matplotlib
  • Πώς να χρησιμοποιείτε την επιστημονική βιβλιοθήκη Scipy για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Έμφαση θα δοθεί στο γράψιμο κώδικα για την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ελέγχου υποθέσεων (ttest, ANOVA, κλπ.).
  • Πώς να αναζητήσετε πρότυπα σε δεδομένα και να επεξεργαστείτε δεδομένα κειμένου με χρήση κανονικών εκφράσεων (Regularexpressions), θα δούμε παραδείγματα όπως αναζήτηση σε αρχεία html, δημιουργία μιας μηχανής αναζήτησης σε αρχεία κειμένου,
  • Τις βασικές αρχές του σχεσιακού μοντέλου δεδομένων και της SQL και πως χειριζόμαστε βάσεις δεδομένων μέσω της python με χρήση της βιβλιοθήκης sqlite3.
  • Τα βασικά στοιχεία της μη-sql βάσης δεδομένων mongodb